February 16, 2017

บอดี้โกลฟ บริจาคเสื้อผ้าให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ


เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณดลนภาธรรมวัฒนะ ผู้อำนวยการสายงานบริหารการตลาด เป็นตัวแทนมอบเสื้อผ้าแบรน ด์ Body Glove จำนวน 6,530 ชิ้น มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,375,117.50 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัศนีย์ เสาวภาพ ประธานสภา พร้อมด้วย นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา รองประธานสภา นางพัชนี เธียรธวัช เหรัญญิก และแพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองเลขาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0 comments