สอบถามข้อมูลนักลงทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณวริษฐา  ฐาปนสกุลวงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสายงานบริหารการเงิน

โทรศัพท์ : 02-5402888 ต่อ 819

Email :