งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560